Nejlepší dárek je zážitek a tím jízda na koni určitě je! Poukázky na vyjížďky, lekce s trenérem, uzdečky, ohlávky a otěže...

Řád ranče Carpe Diem

Řád Ranče Carpe Diem

Platnost od 1.1. 2023

Každý klient Ranče Carpe Diem, návštěvník, zájemce o jízdu, zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec, jezdec apod. je povinen dodržovat tento provozní řád s důrazem na dodržování všech bezpečnostních a hygienických předpisů, tj. bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí pracujících se zvířaty i bezpečnost zvířat.

-          Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat způsobené koněm, který se pohybuje mimo stáj v prostoru areálu, ani mimo areál.

-          Při příchodu do areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny vedoucí areálu či pověřené (oprávněné) osoby.

-           Ke koním je možno přistupovat jen se svolením výše uvedených osob. Do výběhů bez zodpovědného doprovodu je zákaz vstupu, neboť hrozí nebezpečí úrazu.

-          Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu odpovědné osoby ani nekrmíme pamlsky.

-          Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit a obléci (dle pokynů cvičitele).

-          Při příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany.

-          Ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy zezadu.

-          V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti.

-          Ke koním je přísný zákaz přístupu bez vědomí cvičitele nebo jiné odpovědné osoby.

-          Kůň se smí pohybovat v celém areálu mimo stáj pouze nauzděn nebo být veden na „steigeru” (v souladu s předpisy ČJF) nebo ohlávce. Je důležité naučit se správně vodit a předvádět koně!

-          Součásti bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu jak cvičitelem, tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit cvičiteli!

-          Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do 18-ti let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího lékaře.

-          Noví zájemci (klienti) objektivně informují cvičitele o svých event. předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.). Cvičitel vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci.

-          Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. Ranč Carpe Diem je pojištěn, ale jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí jezdce!

-          Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, nekouříme, netelefonujeme!

-          Pro práci u koní je nezbytné naučit se zacházet s nářadím ve stáji.

-          K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii.

-          Pokud není přítomna vedoucí areálu, je pověřena osoba pro řešení neodkladných záležitostí. Touto osobou je buď další zaměstnanec nebo cvičitel nebo vedoucí služby Ranče Carpe Diem. Dodržováním tohoto řádu se rozumí rovněž respektování pokynů vedoucího areálu příp. pověřené osoby.

-          Všichni členové Ranče Carpe Diem, jezdci a návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu areálu. Provozní doba je zveřejněna na internetu, nástěnce a při vstupu, mění se v průběhu roku (v závislosti především na délce dne). Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu, ohlásí tuto skutečnost vedoucí areálu nebo pověřené osobě a seznámí návštěvu s provozním řádem.

-          Mytí koně je dovoleno pouze na místě vyhrazeném k tomuto účelu.

-          Každý je povinen udržovat pořádek (uklízet ohlávky, čištění, smotat hadici, včas zastavit vodu atd.).

-          K odkládání věcí ve stáji jsou určeny věšáky, poličky, skříňka.

-          Nářadí potřebné k místování patří vždy na své vyhraněné místo.

-          Všichni klienti, členové, jezdci, návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu, tj. včetně divokých zvířat a dodržovat zákon na ochranu zvířat.

-          V celém areálu i na vyjížďkách platí přísný zákaz barování koní a jejich nepřiměřeného a surového trestání. Rovněž je zakázáno nutit koně k výkonu, jehož není schopen bez újmy na zdraví.

-          Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první!

-          Každý je povinen udržovat pořádek v celém areálu, vyvarovat se hluku, který koně stresuje. 

-          Platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm ve stáji, přípravně a skladu krmiv a blízkém okolí. Odhazování nedopalků a jiných odpadků mimo určené nádoby je trestáno pokutou 500 Kč.

-          Vodění psů do areálu je možno jen se souhlasem vedoucího areálu, či pověřené osoby. Pes musí být zajištěn (bezpečně ovladatelný, vodítko).

-          Platí zákaz nošení střelných zbraní a zábavné pyrotechniky do jezdeckého areálu.

-          Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru.

-          Každá mimořádná akce konaná v areálu musí být předem projednána s vedoucí areálu.

-          Vedoucí areálu má právo z technických, organizačních nebo jiných závažných důvodů přijímat rozhodnutí a případná omezení, která nejsou v tomto řádu postihnuta. Informace jsou zveřejňovány v klubovně.

-          Neomluvené hodiny individuální jízdy jsou brány jako odježděné.

-          Náhrady jízdy v jezdeckém kroužku nejsou v důsledku obsazení možné. Krácení platby z důvodu blokace místa v kroužku není přístupná.

-          Individuální jízdy / lekce nejsou přenosné z jezdců na jezdce.

-          Vožení dětí je možné pouze s doprovodem dospělé osoby.

 

Platnost zakoupených jízd / poukazů: 

Pro individuální jízdy na koni, poukaz na vyjížďku je jeho platnost 2 měsíce ode dne zakoupení.

Pro individuální jízdy na koni, poukaz na 5 hodin je jeho platnost 2 měsíce ode dne první lekce.

Pro individuální jízdy na koni, poukaz na 10 hodin je jeho platnost 4 měsíce ode dne první lekce. 

V případě vážných zdravotních problémů je potřeba se dopředu domluvit s lektorkou o přerušení čerpání jízd.

 

Porušení tohoto řádu může mít za následek vyloučení člena Ranče Carpe Diem, ukončení poskytování služeb jezdecké školy bez nároku na vrácení platby.

 

Jana Kozová

Ranč Carpe Diem, Javůrek                                                                Platnost od 1. 1. 2023